اصفهان شهر خلاق صنایع دستی و هنرهای بومی، تاریخ پیوستن به شبکه: ۱۳۹۴
رشت شهر خلاق خوراک شناسی، تاریخ پیوستن به شبکه: ۱۳۹۴
بندرعباس شهر خلاق صنایع دستی و هنرهای بومی، تاریخ پیوستن به شبکه: ۱۳۹۸
سنندج شهر خلاق موسیقی، تاریخ پیوستن به شبکه: ۱۳۹۸