ارتباط با ما

نام و نام خانوادگی*
ایمیل خود را وارد کنید*
موضوع پیام*
آدرس

آدرس : تهران – کمیسیون ملی یونسکو - ایران - تهران ، بلوار میرداماد، روبروی مسجد الغدیر، خیابان شهید حصاری (رازان جنوبی)، کوچه یکم، شماره ۱۵

کد پستی: ۱۵۴۸۹۴۶۱۱۱
صندوق پستی: ۱۱۱۵۵-۴۴۹۸

ایمیل

unesco@irunesco.org

شماره تماس


تلفن: ۲۲۲۷۹۸۸۵ و ۲۲۲۵۰۸۹۰
نمابر: ۲۲۲۵۲۵۳۶