– هفته سوم دی ۹۵

 Teaching journalism for sustainable development: new syllabi http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002338/233878e.pdf آموزش روزنامه نگارى براى توسعه پايدار: برنامه درسى جديد http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002338/233878pes.pdf Partnering for

Read more

اولین نشست تخصصی کارکاه آموزشی منظومه ی فرهنگ صلح با تاکید بر معیارهای فرهنگی و ادبی ایران زمین با همکاری کمیسیون ملی یونسکو ایران و مرکز اطلاعات سازمان ملل در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۳۹۵ برگزار می شود

در راستای برنامه و راهبردهای یونسکو در حوزه ترویج فرهنگ صلح و جهان عاری از خشونت اولین نشست تخصصی کارکاه

Read more
Web Analytics