دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو-ایران

سرپرست کمیسیون ملی یونسکو در ایران(اسفند ۱۳۵۸ـ خرداد ۱۳۵۹)

سرپرست کمیسیون ملی یونسکو در ایران(خرداد ۱۳۵۹ـ اسفند ۱۳۶۰)

سرپرست کمیسیون ملی یونسکو در ایران (اسفند ۱۳۶۰ ـ اسفند ۱۳۶۲)

سرپرست کمیسیون ملی یونسکو در ایران( اسفند ۱۳۶۲ ـ شهریور ۱۳۶۴)

سرپرست کمیسیون ملی یونسکو در ایران (شهریور ۱۳۶۴ـ آذر ۱۳۶۴)

سرپرست کمیسیون ملی یونسکو در ایران (دی ۱۳۶۴ ـ مهر ۱۳۶۵)

سرپرست کمیسیون ملی یونسکو در ایران(مهر ۱۳۶۵ـ مرداد ۱۳۶۸)

سرپرست کمیسیون ملی یونسکو در ایران(مرداد ۱۳۶۸ـ شهریور ۱۳۷۱)

سرپرست کمیسیون ملی یونسکو در ایران (آبان ۱۳۷۲ ـ مهر ۱۳۷۴)

سرپرست کمیسیون ملی یونسکو در ایران (دی ۱۳۷۴ ـ بهمن ۱۳۷۵)، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران (مهر ۱۳۷۶ ـ آبان ۱۳۸۱)

سرپرست کمیسیون ملی یونسکو در ایران( اسفند ۱۳۷۵ ـ مهر ۱۳۷۶)

سرپرست کمیسیون ملی یونسکو در ایران(شهریور ۱۳۷۱ـ آبان ۱۳۷۲) ، دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران( آبان ۱۳۸۱ ـ دی ۱۳۸۶)

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران ( دی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴)

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو-ایران (خرداد ۹۴ تا اردیبهشت ۹۷)

مطلب قبلی

دفتر خوشه‌ای یونسکو در تهران

مطلب بعدی

شماره ۵ :جزیره‌های کوچک،مشکلات بزرگ