کمسیون ملی ایران- یوسنکو

بایگانی‌ها فرهنگ - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

مصاحبه کوتاه تلویزیونی دکتر عبدالمهدی مستکین، مدیر گروه فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو- ایران با موضوع میراث فرهنگی، گردشگری و مقوله حفاظت از آثار

مصاحبه کوتاه تلویزیونی دکتر عبدالمهدی مستکین، مدیر بخش فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو- ایران شبکه استانی اصفهان برنامه کاشانه، دیار کاشان

Read more
Web Analytics