کمسیون ملی ایران- یوسنکو

بایگانی‌ها آموزش - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

مراسم هفته جهانی یادگیری از طریق ابزارهای الکترونیک همراه از تاریخ ۲۶ تا ۳۰ مارچ ۲۰۱۸ برگزار می شود

 مراسم “هفته جهانی یادگیری از طریق ابزارهای الکترونیک همراه ۲۰۱۸″، از تاریخ ۲۶ تا ۳۰ مارچ ۲۰۱۸  مطابق با ۶

Read more

اولین جلسه کمیته علمی کنفرانس ملی ارتقای کیفیت آموزش و یادگیری در نظام آموزشی ایران برگزار شد

اولین جلسه کمیته علمی “کنفرانس ملی ارتقای کیفیت آموزش و یادگیری در نظام آموزشی ایران” در تاریخ ۲۳ مهرماه ۱۳۹۶،

Read more

چهاردهمین جلسه کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد

چهاردهمین جلسه کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو، ۲۳ مهرماه ۱۳۹۶، به‌ریاست دکتر شریعتی‌نیاسر، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات

Read more
Web Analytics