کمسیون ملی ایران- یوسنکو

بایگانی‌ها علوم - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

دومین نشست کمیسیون ملی یونسکو– ایران و کمیته کاری بررسی زمینه‌های همکاری میان برنامه اسکان بشر ملل متحد، کرسی یونسکو در زمینه مدیریت بلایای طبیعی، درخصوص زلزله کرمانشاه، برگزار شد

دومین نشست کمیسیون ملی یونسکو– ایران و کمیته کاری بررسی زمینه‌های همکاری میان برنامه اسکان بشر ملل متحد، کرسی یونسکو

Read more

اولین نشست کمیته کاری بررسی زمینه‌های مشترک همکاری میان برنامه اسکان بشر ملل متحد، کرسی یونسکو در زمینه مدیریت بلایای طبیعی و کمیسیون ملی یونسکو – ایران (در خصوص زلزله کرمانشاه) برگزار شد

کرسی یونسکو در زمینه مدیریت بلایای طبیعی در روز سیزدهم آذر ۱۳۹۶ از ساعت ۹ تا ۱۱ میزبان نشستی با

Read more
Web Analytics