کمسیون ملی ایران- یوسنکو

بایگانی‌ها گزارش ها - صفحه ۳ از ۵ - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

گزارش مراسم افتتاح “کرسی یونسکو با عنوان “معلمان به مثابه یادگیرندگان مادام‌العمر همراه با میزگرد تخصصی-۱۵ شهریور ۱۳۹۴، تهران، دانشگاه فرهنگیان

مراسم افتتاح کرسی یونسکو با عنوان “معلمان به‌ مثابه یادگیرندگان مادام‌العمر” و میزگرد تخصصی”تبیین مفهوم معلم به عنوان یادگیرنده مادام‌العمر”

Read more

گزارش برگزاری سمینار ملی پژوهش در زمینه کاربرد فناوری‌های جدید به ویژه ابزارهای الکترونیکی همراه در فرآیندهای یاددهی- یادگیری/ ۶ اسفند ماه ۱۳۹۳

“سمینار ملی پژوهش در زمینه کاربرد فناوری‌های جدید به ویژه ابزارهای الکترونیکی همراه در فرآیندهای یاددهی- یادگیری” با همکاری کمیسیون

Read more

گزارش نشست عالی‌رتبه هم‌اندیشی در زمینه کاربرد فناوری‌های جدید به‌ویژه ابزارهای الکترونیکی همراه در ارتقای کیفیت آموزش و یادگیری”در نظام اموزش و یادگیری ایران” / تهران، ۴ اسفند ۱۳۹۳

نشست عالی‌رتبه هم‌اندیشی در زمینه کاربرد فناوری‌های جدید بویژه ابزارهای الکترونیکی همراه در ارتقای کیفیت آموزش و یادگیری با همکاری

Read more

گزارش برگزاری نشست هم‌اندیشی توانمندسازی شبکه مدارس پیوسته به یونسکو در ایران در خدمت اهداف توسعه پایدار جهانی/ ٧ دی١٣٩٣

نشست هم‌اندیشی توانمندسازی شبکه مدارس پیوسته به یونسکو در ایران در خدمت اهداف توسعه پایدار جهانی، با همکاری کمیسیون ملی

Read more
Web Analytics