گزارش برگزاری کنفرانس ملی بازاندیشی و آینده نگری در نظام آموزش و یادگیری ایران با توجه به تغییرات پرشتاب جهان معاصر

“کنفرانس ملی بازاندیشی و آینده نگري در نظام آموزش و یادگیري ایران با توجه به تغییرات پرشتاب جهان معاصر” توسط کمیسیون ملی یونسکو و با همکاري وزارتهاي آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوري، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و با حمایت سازمانها و نهادهایی نظیر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، وزارتهاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان، سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه فنی و حرفهاي، کرسی یونسکو در زمینه کارآفرینی، کرسی یونسکو در زمینه آموزش مهندسی، کرسی یونسکو در زمینه معلمان به عنوان یادگیرندگان مادام العمر، انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، دانشگاه علمی-کاربردي و سازمانهاي غیردولتی ذیربط، با حضور بیش از 200 شرکت کننده، در تاریخ 3 و 4 اسفندماه 1394 در مجموعه فرهنگی تلاش تهران، در قالب مراسم افتتاحیه، پانلهاي تخصصی، و مراسم اختتامیه برگزار شد.
برای دریافت گزارش کامل کلیک نمایید!

برای دریافت چکیده مقالات کلیک نمایید!