کمسیون ملی ایران- یوسنکو

معرفی كمیته ملی آب‌شناسی - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

معرفی کمیته ملی آب‌شناسی

کمیته ملی آب‌شناسی ایران به دنبال برنامه دهه بین‌المللی آب‌شناسی بین سال‌های ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۴ و به توصیه یونسکو پی‌ریزی و با تصویب هیأت وزیران در بیست و نهم شهریور ۱۳۶۶، مجدداً فعالیت این کمیته‌ ملی از سر گرفته شد. در این کمیته صاحب‌نظرانی از سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و دانشگاه‌های کشور عضویت دارند که با هدف آن کمک به گسترش فعالیت و ارتقای فرهنگ و دانش و فناوری در زمینه علوم و مهندسی آب کشور و همچنین توسعه ارتباطات، همکاری، هماهنگی و مشارکت دستگاه‌های آموزشی، پژوهشی و اجرایی کشور و سایر برنامه‌های مربوط به آب‌شناسی در یونسکو در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی فعالیت می‌کنند.

image_printچاپ
Web Analytics