سومین نشست از پانزهمین دوره کمیته ملی آب‌شناسی ۷/۲/۹۵ برگزار شد

سومین جلسه از پانزدهمین دوره کمیته ملی آبشناسی کمیسیون ملی یونسکو 7/2/95 در وزارت نیرو تشکیل شد. در این جلسه که به ریاست آقای مهندس میدانی، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و با حضور نمایندگان سازمان های عضو برگزار شد آئین نامه کمیته به بحث گذاشته شد و بخش عمده آن بازنگری و ویرایش شد. در این نشست همچنین در خصوص نحوه حضور کشورمان در بیست و دومین نشست شورای بین الدول برنامه بین المللی آبشناسی که 13 تا 17 ژوئن 2016 در مقر یونسکو در پاریس برگزار می شود اتخاذ تصمیم شد.