سمینار سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی برگزار شد

به مناسبت فرارسیدن هفتة “شهرها و سواد اطلاعاتی و رسانه‌ای”  MIL) Media Information Literacy) به همت کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ: دوفضایی‌شدن جهان، و انجمن ایرانی مطالعات جهان، و مؤسسة مطالعات آمریکای شمالی و اروپا، در روز دوشنبه ۷ آبان ۱۳۹۷ در تالار حنانة دانشکدة مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار شد.

دکتر حجت‌الله ایوبی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو- ایران و دانشیار دانشکدة مطالعات جهان درباره بایسته‌های سیاستگذاری برای زندگی هوشمند، صحبت کرد. وی گفت: شهر تهران باید دارای دو شهردار باشد، یکی شهردار شهر فیزیکی و دیگری شهردار شهر مجازی؛ چراکه شهر حوزه‌ای از جغرافیاست که افرادی با هم در روابط پیوسته و متقابل‌اند و زندگی آن‌ها با تأسیس نهادهای عمومی سامان‌یافته است. همچنین در هر شهر به شهروندان خدماتی برای زندگی بهتر عرضه می‌شود. در صورتی که بخش مهمی از این خدمات به صورت الکترونیکی و یا هوشمند عرضه شود، آن شهر را هوشمند می‌نامند. ایوبی تأکید کرد :حرکت پرشتاب جهانی به سوی هوشمندسازی آغاز شده است. سرعت تحولات بسیار بالاست. هوشمندسازی بر همة جوانب زندگی اثر خواهد گذاشت.

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو- ایران، ادامه داد: در شهر هوشمند هفت عرصة حداقلی برای عرضة خدمات هوشمند تعریف شده است: حمل‌ونقل، سلامت و بهداشت، آموزش، امنیت، اماکن و ساختمان‌های هوشمند، مدیریت اداری هوشمند، و زباله و تفکیک زباله.

او افزود: پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۵۰ دوسوم جمعیت جهان شهرنشین ‌شوند. طبق آمار، ۱۰۰۰ شهر هوشمند در جهان وجود دارد که ۵۰۰ عدد آن در کشور چین است. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۰ تا ۱۶۰۰ میلیون دلار برای هوشمندسازی شهرها سرمایه‌گذاری ‌شود. این تحولات با سرعت زیادی در حال وقوع است و اگر کشوری از آن عقب بماند، جبران عقب‌ماندگی ناممکن خواهد بود. امروزه، میزان هوشمندی شهرها و کشورها ملاک پیشرفت و سرمایة آن‌هاست. امروز شکاف بین شمال و جنوب دیگر بر مبنای سرمایة اقتصادی تنها نیست.  بر پایة میزان دسترسی به اطلاعات در مناطق شهری شکل می‌گیرد.

ایوبی خاطرنشان کرد: شکاف اقتصادی در کشورها جبران‌پذیر است اما شکاف اطلاعاتی اگر تحقق یابد، پرکردنی نیست. ایشان شهر هوشمند را دست‌کم بر سه پایه استوار دانست: دولت، شرکت‌های الکترونیکی و شهروندان.

گفتنی است در این نشست دکتر سعیدرضا عاملی، رئیس دانشکدة مطالعات جهان، رئیس کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ: دوفضایی‌شدن جهان، و عضو شورای سیاستگذاری فضای مجازی نیز سخنرانی خود را با عنوان «سواد اینترنتی و شهروند هوشمند» ایراد کرد.

همچنین دکتر محمدرضا سعیدآبادی، دانشیار دانشکدة مطالعات جهان و دبیرکل سابق کمیسیون ملی یونسکو- ایران، در خصوص «سواد رسانه‌ای و اینترنی در آینة ذهن انتقادی و روزنامه‌نگاری اخلاقی» مباحثی را مطرح کرد.

سخنرانی دکتر شاهو صبار، استادیار دانشکدة مطالعات جهان و عضو کمیتة اجرایی کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ نیز در این‌باره بود که «منطق آموختنی است و کودکان ما آن را نمی‌آموزند».

لازم به توضیح است که ادارة دو سخنرانی نخست را دکتر احسان شاه‌قاسمی، استادیار دانشکدة علوم اجتماعی و عضو کمیتة اجرایی کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ، و ادارة دو سخنرانی آخر را علی صالحی‌نژاد، دانشجوی دکتری مطالعات آمریکای دانشکدة مطالعات جهان، بر عهده داشتند. در پایان نشست نیز پرسش و پاسخ برگزار شد.