تقویم روزهای مهم

روزهای بین‌المللی و جهانی در یونسکو
21 فوریه ـ2 اسفند روز بین‌المللی زبان مادری
8 مارس ـ 17 اسفند روز جهانی زن
21 مارس ـ 1 فروردین روز جهانی مبارزه با تبعیض ‌نژادی
21 مارس ـ 1 فروردین روز جهانی شعر
23 آوریل ـ 3 اردیبهشت روز جهانی کتاب و حق مؤلف
3 آوریل ـ 13 اردیبهشت روز جهانی آزادی مطبوعات
17 می ـ 27 اردیبهشت روز جهانی جامعه اطلاعاتی
21 می ـ 31 اردیبهشت روز جهانی تنوع فرهنگی برای گفت‌وگو و توسعه
22 می ـ 1 خرداد روز بین‌المللی تنوع زیستی
8 ژوئن ـ 18 خرداد روز جهانی اقیانوس‌ها
17 ژوئن ـ 27 خرداد روز جهانی مقابله با بیابان‌زایی و خشکسالی
18 جولای ـ 27 تیر روز جهانی نلسون ماندلا
12 آگوست ـ 21 مرداد روز جهانی جوانان
23 اوت ـ 1 شهریور روز بین المللی مبارزه با برده داری و ملغی آن
8 سپتامبر ـ 17 شهریور روز بین‌المللی سوادآموزی
21 سپتامبر ـ 30 شهریور روز جهانی صلح
5 اکتبر ـ 13 مهر روز جهانی معلم
13 اکتبر ـ 21 مهر روز بین‌المللی کاهش بلایای طبیعی
16 اکتبر ـ 24 مهر روز جهانی غذا
27 اکتبر ـ 5 آبان روز جهانی میراث سمعی و بصری
10 نوامبر ـ 19 آبان روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه پایدار
16 نوامبر ـ 25 آبان روز جهانی صبر و بردباری
21 نوامبر ـ 30 آبان روز جهانی فلسفه
10 دسامبر ـ 19 آذر روز جهانی حقوق بشر
11 دسامبر ـ 20 آذر روز بین‌المللی کوهستان

سال‌های بین‌المللی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل
سازمان برگزارکننده: یونسکو
سال بین‌المللی نجوم (2009)
سال بین‌المللی تنوع زیستی (2010)
سال بین‌المللی نزدیکی فرهنگ‌ها (2010)
سال بین‌المللی شیمی (2011)
سال بین‌المللی جنگل‌ها (2011)
سال بین‌المللی همکاری در زمینه آب (2013)
سال ریاضیات و کره زمین (2013)
سال بین‌المللی بلورشناسی (2014)
سال جهانی نور (2015)

دهه‌های بین‌المللی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل
سازمان برگزارکننده: یونسکو
دهه بین‌المللی ترویج فرهنگ صلح و عدم خشونت برای کودکان (2010ـ 2001)
دهه ملل متحد برای سوادآموزی (2012ـ2003)
دومین دهه بین‌المللی ملل بومی جهانی (2012ـ2003)
دهه تنوع زیستی (2020-2011)
دهه ملل متحد برای آموزش در خدمت توسعه پایدار (2014ـ2005)
دهه بین‌المللی اقدام در باره موضوع «آب، منبع زندگی» (2014ـ2005)
دهه بین­المللی تقارب فرهنگ­ها  (2013-2022)