برنامه مشارکت

برنامه مشاركت از جمله ابزارهای مورد استفاده سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسكو) برای دست‌یابی به اهداف سازمان است. یونسكو به این وسیله در اجرای آن دسته از فعالیت‌های انجام شده توسط كشورهای عضو یا اعضای وابسته، مناطق، سازمان‌ها و نهادها كه در چارچوب حوزه فعالیت‌های یونسكو است مشاركت می‌كند. این نوع مشاركت با هدف تقویت ارتباطات میان یونسكو و كشورهای عضو و افزایش اثربخشی این ارتباطات از طریق همكاری متقابل طراحی شده است.
در قالب این برنامه، به طرح‌های مربوط به كشورهای كمتر توسعه‌یافته (LDCs)، كشورهای در حال توسعه و كشورهای در حال‌ گذار اولویت داده شده است. درخواست‌ كشورهای عضو از طریق كمیسیون‌های ملی آنها در اختیار مدیركل قرار خواهد گرفت.
طرح‌ها یا برنامه‌های عملیاتی ارائه‌شده كشورهای عضو در قالب برنامه مشاركت باید مرتبط با فعالیت‌های سازمان به‌ویژه برنامه-های اصلی آن، طرح‌های بین‌رشته‌ای، فعالیت‌های مربوط به افریقا، كشورهای كمتر توسعه‌یافته، جوانان و زنان و یا فعالیت‌های كمیسیون‌های ملی یونسكو باشد. انتخاب هر یك از برنامه‌های مشاركت توسط سازمان با در نظرگرفتن اولویت‌های تعیین‌شده از سوی بخش‌ها و نهادهای سازمان در حوزه بودجه عادی یونسكو انجام خواهد شد.
نحوه مشاركت‌ سازمان:
ـ ارائه خدمات مشاوره‌های و كارشناسی به وسیله متخصصان و مشاوران بدون در نظرگرفتن هزینه‌های اداری و پرسنلی
ـ اعطای بورسیه و كمك‌های تحصیلی
ـ انتشارات، تدوین فصل‌نامه‌ها و گردآوری و ثبت اسناد و مدارك
ـ تأمین تجهیزات مورد نیاز (به جز وسایل نقلیه)
ـ كمك به برگزاری كنفرانس‌ها، جلسات، سمینار‌ها و دوره‌های آموزشی از طریق ارائه خدماتی در زمینه ترجمه كتبی و شفاهی، تأمین هزینه سفر شركت‌كنندگان، ارائه خدمات مشاورهای و دیگر خدمات مورد نیاز بسته به صلاحدید طرف‌های ذی‌نفع (به غیر از كاركنان یونسكو)
ـ كمك‌های مالی
تأیید درخواست‌ها:
هنگام تصمیم‌گیری در مورد درخواست‌های ارائه‌شده، مدیركل موارد زیر را در نظر خواهد گرفت:
ـ مبلغ كل تعیین‌شده توسط كنفرانس عمومی برای برنامه مشاركت
ـ ارزیابی درخواست ارائه‌شده توسط بخش یا بخش‌های مرتبط سازمان
ـ توصیه كمیته بین بخشی به ریاست معاون مدیركل در امور همكار‌های و روابط خارجی سازمان كه مسئول بررسی تقاضاهای ارائه‌شده در قالب برنامه مشاركت نیز است. این تقاضاها باید با اولویت‌ها، معیارها و روش‌كارهای تعیین‌شده برای برنامه مشاركت در مطابقت كامل باشد.
ـ تأثیر چنین مشاركتی در كمك به كشورهای عضو برای دستیابی به اهدافشان، این اهداف باید در حوزه فعالیت‌های یونسكو و در چارچوب اولویت‌های اصلی سند راهبرد میان‌مدت سازمان (C/4) و سند برنامه و بودجه (C/5) باشد. هر دو این اسناد در كنفرانس عمومی تأیید شده‌ است و هر نوع مشاركتی باید در چارچوب آنها صورت پذیرد.
ـ ضرورت توزیع برابر منابع مالی با اولویت‌ بخشیدن به نیازهای كشورهای در حال توسعه، كشورهای درحال گذار، كشورهای آفریقایی، كشورهای كمتر توسعه یافته، زنان و جوانان. ضروری است موارد ذكر شده در تدوین كلیه برنامه‌های سازمان مد نظر باشد.
ـ ضرورت تضمین این‌كه تخصیص بودجه تعیین‌شده برای هر یك از طرح‌های تأییدشده باید حداكثر سی روز قبل از آغاز اجرای طرح و مطابق با شرایط مطرح شده انجام پذیرد.
اجرا:
ـ برنامه مشاركت در طول دوره برنامه‌های دوسالانه سازمان اجرا خواهد شد. اجرای هر طرح بر عهده كشور عضو یا هر متقاضی دیگر یك طرح است. درخواست ارائه‌شده به مدیركل باید حاوی تاریخ دقیق شروع و پایان طرح، ریز دقیق هزینه‌ها و شرحی از نحوه تأمین بودجه برای طرح (با ذكر مبالغ دریافتی مورد انتظار یا وعده داده‌ شده از سوی كشورهای عضو یا نهادهای خصوصی) باشد.
ـ دستاوردهای برنامه مشاركت در سطحی گسترده اطلاع‌رسانی خواهد شد به این امید در تدوین و اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های آینده سازمان مؤثر واقع شود. در طول دوره دو ساله كاری سازمان تأثیر و نتایج برنامه مشاركت در كشورهای عضو و سازگاری آن با اهداف و اولویت‌های یونسكو بررسی خواهد شد. به این منظور دبیرخانه گزارش‌های ارزیابی تهیه و ارسال‌شده كشورهای عضو را پس از اتمام هر طرح استفاده خواهد كرد. امكان دارد یك ارزیابی در حین اجرای طرح نیز انجام شود.
ـ استفاده از آرم و نام یونسكو برای فعالیت‌های تأییدشده در چارچوب برنامه مشاركت و در جهت رهنمودهای نهادهای سازمان در جلب مشاركت گسترده‌تر برای اجرای طرح‌ها در سطوح مختلف ملی، زیرمنطقه‌ای، منطقه‌ای یا بین منطقه‌ای مؤثر است و بر اهمیت طرح می‌افزاید.