امری کاظمی، عضو کمیته علوم زمین و ژئوپارک‌های کمیسیون ملی یونسکو- ایران به عنوان ارزیاب بین‌المللی یونسکو در امور ژئوپارک ها انتخاب شد

امری کاظمی، عضو کمیته علوم زمین و ژئوپارک‌های کمیسیون ملی یونسکو- ایران به عنوان ارزیاب بین‌المللی یونسکو در امور ژئوپارک ها انتخاب شد

مهندس علیرضا امری‌کاظمی، عضو کمیته علوم زمین و ژئوپارک‌های کمیسیون ملی یونسکو- ایران و عضو شورای جهانی ژئوپارک‌ها و مدیر ژئوپارک قشم، به عنوان یکی از ارزیابان بین‌المللی یونسکو در امور ژئوپارک‌ها انتخاب شد.

مطلب قبلی

نشست تخصصی دیپلماسی شهری در حوزه ملی در مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور، برگزار شد

مطلب بعدی