آموزش کیفی

 گروه آموزش کمیسیون ملی برای نیل به هدف توانمندسازی افراد واجد شرایط یادگیری، در آموزش باکیفیت در همه سطوح نظام آموزشی و تدوین رویکردهای ابتکاری مبتنی بر استفاده از فناوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطی در کشور مشارکت می‌کند. گسترش آموزش کیفی از طریق بهبود ساختار نظام‌های آموزشی، ایجاد تنوع در محتوا و روش‌های آموزش و پرورش، توسعه آموزش علوم و فناوری و بهبود شیوه‌های نظارت و ارزشیابی، از زمینه‌های اصلی فعالیت گروه آموزش این کمیسیون است. آموزش کیفی همچنین شامل آموزش مدنی به‌ویژه آشنایی با مفاهیم حقوق بشر، دموکراسی، فرصت‌های برابر آموزشی برای دختران و پسران، ارزش‌های مشترک جهانی و بهبود منابع مادی و انسانی به منظور ارتقای کیفیت زندگی است.

برخی از فعالیت‌های انجام شده در این خصوص عبارت است از:

  • برگزاری کارگاه ترویج صلح و حقوق بشر در مدارس ابتدایی با هدف گسترش آشنایی با ابعاد مختلف حقوق کودک، تبیین پدیده کودک‌ آزاری در خانواده، مدرسه و جامعه؛ مطالعه در مورد طرز تلقی‌ها و شناخت والدین در مورد پیشگیری از استعمال مواد مخدر از طریق آموزش کودکان و نوجوانان.
  • کارگاه آموزشی استفاده از فناوری اطلاعات (IT) برای نابینایان (تهران، ۱۳۸۵).
  • اجرا و انجام طرح پژوهشی درباره ارتقای درک مفهومی دانش آموزان (۱۳۸۵).
  • برگزاری کارگاه ترویج صلح و حقوق بشر در مدارس ابتدایی.
  • آشنایی با مبانی مدارا و فرهنگ صلح، شیوه‌های مدیریت حل تعارض و رعایت حقوق دانش‌آموزان در مدرسه (تهران، ۱۳۸۴).
  • برگزاری نشست هم‌اندیشی تخصصی در زمینه چالش‌های آموزش کیفی در ایران (تهران، ۱۳۸۹).
  • برگزاری نشست ارتقای حمایت از برنامه آموزش برای همه: آموزش کیفی از دیدگاه توسعه پایدار (تهران، ۱۳۸۹).
  • برگزاری کارگاه منطقه‌ای نقش آموزش در پاسخگویی به چالش‌های جهان معاصر: آموزش کیفی، ابزار اصلی تحقق اهداف توسعه پایدار(تهران،۱۳۹۰).
  • برگزاری نشست تخصصی ارتقای کیفیت در آموزش و یادگیری با تاکید بر نقش معلمان (تهران، ۱۳۹۳).