کمسیون ملی ایران- یوسنکو

بایگانی‌ها کرسی - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

آیین گشایش کرسی یونسکو در سلامت اجتماعی و توسعه در دانشکده علوم اجتماعی برگزار شد

 آیین گشایش کرسی یونسکو در سلامت اجتماعی و توسعه به همت کمیسیون ملی یونسکو- ایران و با همکاری دانشکده علوم

Read more

کرسی یونسکو در زمینه آموزش محیط زیست در دانشگاه پیام نور تشکیل شد

پیرو تقاضای دانشگاه پیام نور مبنی بر تشکیل کرسی یونسکو در زمینه آموزش محیط زیست و هماهنگی‌های انجام شده توسط

Read more
Web Analytics