کمسیون ملی ایران- یوسنکو

بایگانی‌ها محیط زیست - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

کارگاه دو روزه‌ «آشنایی با روش‌های مشارکتی و ‏تسهیل‌گری برای حفاظت از محیط زیست»، برگزار می‌شود

کرسی یونسکو در زمینه آموزش محیط زیست دانشگاه پیام نور در نظر دارد، کارگاه دو روزه‌ای با عنوان «آشنایی با

Read more
Web Analytics