گرامیداشت روز جهانی اقیانوس برگزار شد

در سال ۲۰۰۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، روز هشتم…