کمسیون ملی ایران- یوسنکو

بایگانی‌ها روز بین المللی دسترسی جهانی به اطلاعات - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

گزارش نهایی بزرگداشت روز بین المللی دسترسی جهانی به اطلاعات ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۵ تهران، دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها

به دنبال تعیین روز ۲۸ سپتامبر (۷ مهرماه) به عنوان روز بین‌المللی دسترسی همگانی به اطلاعات توسط کنفرانس عمومی یونسکو

Read more
Web Analytics