تذهیب‌کاران از بهترین دارایی خود می‌گذرند/ بدهی ما به هنرمندانش

ایوبی: تذهیب، هنر کتاب‌آرایی از عهد ساسانی تا به امروز…