کمسیون ملی ایران- یوسنکو

بایگانی‌ها جايزه - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

فراخوان جایزه بین المللی سلطان حمدبن عیسی الخلیفه در زمینه استفاده از فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات در آموزش (۲۰۲۰)

سازمان یونسکو با همکاری دولت بحرین، امسال نیز برنامه «جایزه بین‌المللی سلطان حمد بن عیسی الخلیفه در زمینه استفاده از

Read more
Web Analytics