ایوبی در آیین افتتاح «باشگاه نوآوری و فناوری» مطرح کرد؛ لزوم استفاده از فرصت‌ها در یک جنگ تمام عیار

 دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو- ایر ان در آیین افتتاح باشگاه…