کمسیون ملی ایران- یوسنکو

بایگانی‌ها آموزه های دینی - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

کنفرانس ظرفیت‌شناسی و تأثیرگذاری فضای مجازی در ارتقای آموزش‌های دینی، برگزار می‌شود

دانشگاه مجازی المصطفی (ص) با همکاری کمیسیون ملی یونسکو- ایران، اولین کنفرانس بین‌المللی خود را با عنوان “ظرفیت‌شناسی و تأثیرگذاری

Read more
Web Analytics