راه ابریشم را بیشتر به شاهراه تجارت و داد و ستدهای اقتصادی می‌شناسند. اما نگاهی به تاریخ مردمانی که در این سرزمین کهن و پهناور زیسته‌اند، نشان می‌دهد که راه ابریشم تنها راه تجارت و اقتصاد نبوده است. این راه مسیر تبادل فکر و اندیشه نیز بوده است. سرزمین نغمه‌های عاشقانه. مسیر گفت‌وگو و صلح و دیار ادب و آداب. مردان این سرزمین آداب زندگی مسالمت‌آمیز با هم را می‌دانستند. شاعرانشان نجواگر پیام‌های عاشقانه و انسانی بوده‌اند. در این مسیر ادیان گوناگون با هم و کنار هم روزگار می‌گذرانده‌اند. زندگی در این سرزمین‌ها پر بود از رنگ و شادابی. رنگ‌هایی طربناک و دلپذیر. بافته‌های راه ابریشم همچنان در جهان بی‌مانند و زیبا. اما شاید یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مردمان این سرزمین‌ها عشقشان به دانش و کتاب است. به همین روی هنر کتاب در راه ابریشم کهن و بیش از هزار ساله است. کتاب‌آرایی نشان‌دهنده اوج احترام یک تمدن به نوشتن، علم و دانش است. حرف و کلمه در این دیار هنری است ارجمند و آسمانی. اینجا دیار رقص واژگان است. سرزمین رقص قلم. قلم‌های رقصان در این دیار روایت می‌کنند شکوه تمدن‌های کهن را. خوشنویسان راه ابریشم قرن‌هاست که روایتگر صلح‌اند و انسانیت. با رقص قلم‌هایشان فرامی‌خوانند بشر را به دوستی و گفت‌وگو. خوشنویسی شناسنامه ماست. شناسنامه تمدن‌هایی که ارج می‌نهند دانش را و پاس می‌دارند کتاب را. این هنر می‌تواند در این روزگار سخت که از هر گوشه‌اش صدای ناهنجار خشونت و جنگ به گوش می‌رسد دل‌ها را فراخواند به‌سوی معرفت. به‌سوی دانش و به‌سوی گفت‌وگو.

کمیسیون ملی یونسکو ـ ایران با افتخار پذیرای صلح نوشته‌های راه ابریشم است. هنرمندانی که با رقص قلم و با زیباترین گفته‌های بزرگان سرزمین خود پیام‌آوران خوبی‌هایند و دوستی‌ها. نمایشگاه و کنفرانس علمی رقص قلم تلاشی است برای ارتباط بین خوشنویسان جهان. در این همایش بزرگ خوشنویسان تمدن‌های کهن از سراسر جهان گردهم می‌آیند تا نشان دهند شکوه هنر را. هم‌زمان با نمایشگاه، اندیشمندان و هنرمندان این رشته در سراسر جهان از آخرین تحولات این هنر مهم در سرزمین خود خواهند گفت. سازمان یونسکو مهم‌ترین هدف خود را خشکاندن ریشه‌های جنگ در ذهن بشر می‌داند. هنرمندان این رشته‌ها از آفریقا و آسیا و غرب و شرق جهان با صلح نوشته‌های خودو با رقص قلم‌هایشان جان‌ها را از غبار خشونت و جنگ می‌زدایند.

به‌گفته مولانا جلال‌الدین رومی:

مطربی کز وی جهان شد پر طرب | رسته ز آوازش خیالات عجب
از نوایش مرغ دل پران شدی | وز صدایش هوش جان حیران شدی

از همه هنرمندانی که در این همایش بزرگ شرکت نموده‌اند، نهایت سپاس را دارم. از شهردار و مدیران شهر مشهد که میزبان این جشنواره بزرگ و جهانی‌اند، تشکر می‌کنم. این بزم انس بدون همکاری صمیمانه دبیران‌کل کمیسیون‌های ملی یونسکو، تلاش‌های رایزنان فرهنگی ایران و همکاران پرتلاشم در کمیسیون ملی یونسکو برپا نمی‌شد. بدان امید که دوران کووید ۱۹ به‌سرعت به پایان رسد و میزبان همه هنرمندان در ایران باشیم و با دیگر دستان یکدیگر را به مهر بفشاریم و بی‌پرده و نقاب و ماسک با هم گفت‌وگو نماییم.

بدان امید
حجت‌الله ایوبی

در این همایش بین المللی، بیش از ۹۸۰ اثر خوشنویسی از ۲۱۵ هنرمند از ۲۷ کشور برای دبیرخانه این همایش و نمایشگاه بین المللی ارسال شده است و آثار این هنرمندان هم در نمایشگاه مجازی و هم بصورت فیزیکی در معرض نمایش گذاشته شده است و همچنین این آثار در جشنواره هنرهای نوری در ۳ بخش  ویدئو مپینگ، ویدئو آرت و چیدمان نوری در شهرهای مختلف از جمله اصفهان، مشهد، قشم، چاپهار و.. به دید همگان رسیده است.

مراسم افتتاحیه و اختتامیه و همچنین  کنفرانس های این همایش در کنال آپارات همزمان پخش زنده شده است

نمایشگاه مجازی

نمایشگاه

کنفرانس

ایـن کنفرانـس سـه روزه کـه از تاریـخ ۲ بهمـن مـاه (۲۱ ژانویـه) تـا ۴ بهمـن مـاه ۱۳۹۹ (۲۳ ژانویـه ۲۰۲۱) برگـزار خواهـد شـد، بـه موضوعـات بنیادیـن هـر خوشنویسـی مـی پـردازد. جایـگاه بیـن فرهنگـی ایـن هـر در میـان کشـورهای راه ابریشـم، نقشـی کـه در ایجـاد وحـدت، برقـراری صلـح و نزدیکـی ملـت هـا ایفـا میکنـد، از جملـه اهـداف مهـم مـورد گفـت و گـو در روز اول کنفرانـس خواهـد بـود. بررســی وضعیــت خوشنویســی معــاصر و تحصیــل ایــن هــر در کشــورها، معنویــت نهفتــه و رابطــه جوهــری خوشنویســی و موسـیقی در کنـار بررسـی هـای سـاختاری و فرمـی خطـوط ملـل در دوره هـا و نسـخ گوناگـون، در روز دوم کنفرانـس، مخاطبیـن و علاقمنـدان بـه ایـن هـر را بـا ویژگـی هـا، تحـولات و اشـتراکات سـاختاری ایـن هـر در جغرافیـای متفـاوت آشـنا مـی سـازد تـا در روز سـوم و آخـر کنفرانـس بـا ذهنـی آگاه و منتظـر بـه اسـتقبال شــناخت پیشــینه و قدمــت طولانــی ایــن هــر در ایــران پیــش از اســلام، در فــرارود و در ســایر کشــورها برویــم و بــه تبییــن جایــگاه هرهــای تزئینــی همچــون تذهیــب و تشــعییر در کنــار هـر خوشنویسـی بپردازیـم.

پنل اول: ۲ بهمن ۱۳۹۹ (صبح) – افتتاحیه
پنل دوم: ۲ بهمن ۱۳۹۹ (عصر) – نقش بین فرهنگی هنر خوشنویسی در میان کشورهای راه ابریشم
پنل سوم: ۳ بهمن ۱۳۹۹ (صبح) – وضعیت خوشنویسی معاصر کشورها
پنل چهارم: ۳ بهمن ۱۳۹۹ (عصر) – تحلیل فرمی و ساختاری هنر خوشنویسی و نسخ خطی
پنل پنجم: ۴ بهمن ۱۳۹۹ (صبح) – پیشینه خوشنویسی در سطح ملی و بین المللی
پنل ششم: ۴ بهمن ۱۳۹۹ (عصر) – جایگاه خوشنویسی در میان سایر هنرها (موسیقی، هنرهای تزئینی، …)

نت‌گپ

گالری تصاویر

اولین همایش و کنفرانس بین المللی خوشنویسی راه ابریشم
Opening ceremony of Dancing pen, the first international exhibition and conference of the Silk road calligraphy, in Mashhad City
« از ۸۵ »
افتتاحیه نمایشگاه رقص قلم در فرهنگستان هنر
Opening ceremony of Dancing pen, the first international exhibition and conference of the Silk road calligraphy, at the Iranian Academy of Arts
« از ۱۱۳ »
جشن نور در برج آزادی
video mapping over the Azadi tower
« از ۶۶ »
مراسم اختتامیه
Closing Ceremony
« از ۶۰ »

ویدئوها