1. صفحه اصلی
  2. یونسکو در یک نگاه

Category: یونسکو در یک نگاه

چالش‌های جهانی و یونسکو

یونسکو باید با توسل به راهبردها و فعالیت‌های خود برای…

شبکه‌های تخصصی یونسکو

تحقق وظایف و کارکردهای یونسکو، مستلزم ایجاد نوعی همکاری و…

برنامه‌ریزی راهبردی

راهبرد میان‌مدت شش‌ساله و برنامه و بودجه دو‌ساله راهبرد میان‌مدت…

دستور کار و اولویت‌ها

آموزش: یونسکو از بدو تشکیل تاکنون برای بهبود و ارتقاء…

ارکان یونسکو

کنفرانس عمومی کنفرانس عمومی عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری یونسکو است که…

کارکردها

یونسکو در اجرای رسالت خود و در ارتباط با جامعه…