1. صفحه اصلی
  2. گروه فرهنگ یونسکو

Category: گروه فرهنگ یونسکو

معرفی گروه فرهنگ

    فرهنگ به تعبیر گسترده آن، عبارت است از…

مرکز بین‌المللی مطالعه، حفظ و مرمت آثار تاریخی فرهنگی (ایکروم)

مرکز بین‌المللی مطالعه، حفظ و مرمت اموال فرهنگی در هجدهمین…

متون ترجمه‌شده کنوانسیون‌هاو اعلامیه‌های جهانی حوزه فرهنگ یونسکو

کنوانسیون میراث معنوی کنوانسیون حفظ و ترویج تنوع مظاهر فرهنگی…

شورای بین‌المللی بناها و محوطه‌های تاریخی (ایکوموس)

  ایده شکل‌گیری شورای بین‌المللی بناها و محوطه‌های تاریخی  (ایکوموس) به…

توسعه گردشگری پایدار

گردشگری پایدار ابزار قدرتمندی برای رشد اقتصادی، فقرزدایی، حفظ منابع…

تقویت خلاقیت و فرهنگ زنده

تقویت نقش‌ آفرینش هنری و سهم هنرمندان و هنرهای معاصر…

تنوع فرهنگی، گفت‌وگوی تمدن‌ها و فرهنگ‌ها

صیانت و حفاظت از تنوع فرهنگی به عنوان «میراث مشترک…