1. صفحه اصلی
  2. کنار اسلایدر اصلی گروه علوم اجتماعی

Category: کنار اسلایدر اصلی گروه علوم اجتماعی

توانمندسازی

توانمندسازی، یکی از اولویتهای سازمان جهانی یونسکو در برنامه های…

تربیت بدنی، ورزش و جوانان

جوانان: یکی از اولویتهای سازمان جهانی یونسکو، شناخت توانائی‌ها و…

مدیریت دگرگونی‌های اجتماعی

جهانی‌‌شدن، مهاجرت‌های بین‌المللی، توسعه‌ شهرها، تغییرات پُرشتاب، بروز تنش‌های قومی…

اخلاق زیستی و اخلاق در علم و فناوری

امروز اختراعات، اکتشافات، نوآوری‌های علمی و کاربرد فناوری‌های آن‌ها، پیشرفت‌های…