دومین جلسه از اولین دور کمیته ملی علوم پایه کمیسیون ملی یونسکو – ایران، برگزار شد

دومین جلسه از اولین دور کمیته ملی علوم پایه کمیسیون…