اعضای کمیته ملی حافظه جهانی

ردیف نام و نام خانوادگی سمت ۱ خانم  دکتر اشرف…