1. صفحه اصلی
  2. کمیته ملی آموزش عالی

Category: کمیته ملی آموزش عالی

دومین جلسه  دوره جدید کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو- ایران، برگزار شد

دومین جلسه  دوره جدید کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی…

اولین جلسه دوره جدید کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو- ایران برگزار شد

اولین جلسه دوره جدید کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی…

چهاردهمین جلسه کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد

چهاردهمین جلسه کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو برگزار…

سیزدهمین جلسه کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو، ۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ در محل کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد

سیزدهمین جلسه کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو، ۳…

سومین جلسه کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد

سومین جلسه کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو برگزار…

پنجمین جلسه کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد

پنجمین جلسه کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو برگزار…

ششمین جلسه کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو ۶ دی‌ماه ۱۳۹۴ در محل کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد

ششمین جلسه کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو ۶…

هشتمین جلسه کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو ۲۹ فروردین‌ماه ۱۳۹۴ در محل کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد

هشتمین جلسه کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو ۲۹…

دهمین جلسه کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو ۳ مردادماه ۱۳۹۵ در محل کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد

دهمین جلسه کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو ۳…

چهارمین جلسه کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد

چهارمین جلسه کمیته ملی آموزش عالی کمیسیون ملی یونسکو برگزار…