1. صفحه اصلی
  2. کمیته ملی آب شناسی

Category: کمیته ملی آب شناسی

اولین جلسه دوره جدید کمیته ملی آب‌شناسی یونسکو ایران، برگزار شد

اولین جلسه دوره جدید کمیته ملی آب‌شناسی یونسکو ایران، برگزار…

ششمین جلسه از پانزدهمین دور کمیته ملی آب‌شناسی کمیسیون ملی یونسکو- ایران، برگزار شد

ششمین جلسه از پانزدهمین دور کمیته ملی آب‌شناسی کمیسیون ملی…

گزارش ملی کمیته ملی آبشناسی کمیسیون ملی یونسکو تهیه شد

گزارش ملی کمیته ملی آبشناسی کمیسیون ملی یونسکو تهیه شد…

سومین نشست از پانزهمین دوره کمیته ملی آب‌شناسی ۹۵/۰۲/۷ برگزار شد

سومین نشست از پانزهمین دوره کمیته ملی آب‌شناسی ۹۵/۰۲/۰۷ برگزار…