1. صفحه اصلی
  2. واژگان یونسکویی

Category: واژگان یونسکویی

فرهنگ واژگان یونسکو -بخش آموزش

تعاریف زیر از فرهنگ واژگان یونسکو (UNESCO Thesaurus) استخراج شده…

فرهنگ واژگان یونسکو-بخش علوم طبیعی

ذخیره‌گاه زیست‌کره ذخیره‌گاه‌های زیست‌‌کره عبارت ‌است از «نواحی دربرگیرنده بوم‌سازگان‌های…

فرهنگ واژگان یونسکو-بخش علوم اجتماعی

اخلاق زیستی: (Bio Ethics) اخلاق زیستی که بخشی از اخلاق…

فرهنگ واژگان یونسکو-بخش فرهنگ

میراث طبیعی(Natural Heritage) میراث طبیعی شامل ویژگی‌های طبیعی از جمله…

فرهنگ واژگان یونسکو-بخش ارتباطات و اطلاعات

میراث مستند: محصول فرآیند مستندسازی به عنوان بخش مهمی از…