مدارس مرتبط با یونسکو: ارتقاء کیفیت آموزش و ترویج صلح و دوستی در جهان

این شبکه در سال ۱۹۵۳ به منظور انجام و هدایت…