معرفی کمیته ملی اقیانوس‌شناسی

این کمیته به منظور گسترش پژوهش‌های اقیانوس‌شناسی و ایجاد همکاری…