1. صفحه اصلی
  2. فهرست راست گروه فرهنگ

Category: فهرست راست گروه فرهنگ

معرفی

فرهنگ به تعبیر گسترده آن، عبارت است از نظام مشترکی…

فرهنگ و توسعه پایدار

از زمانی که سازمان جهانی یونسکو اولین کنگره بین الملی…

تنوع فرهنگی، گفت‌وگوی تمدن‌ها و فرهنگ‌ها

صیانت و حفاظت از تنوع فرهنگی به عنوان «میراث مشترک…

تقویت خلاقیت و فرهنگ زنده

تقویت نقش‌ آفرینش هنری و سهم هنرمندان و هنرهای معاصر…

توسعه گردشگری پایدار

گردشگری پایدار ابزار قدرتمندی برای رشد اقتصادی، فقرزدایی، حفظ منابع…

متون ترجمه‌شده کنوانسیون‌هاو اعلامیه‌های جهانی حوزه فرهنگ یونسکو

کنوانسیون میراث معنوی کنوانسیون حفظ و ترویج تنوع مظاهر فرهنگی…

شورای بین‌المللی بناها و محوطه‌های تاریخی (ایکوموس)

ایده شکل‌گیری شورای بین‌المللی بناها و محوطه‌های تاریخی  (ایکوموس) به کنفرانس…

مرکز بین‌المللی مطالعه، حفظ و مرمت آثار تاریخی فرهنگی (ایکروم)

مرکز بین‌المللی مطالعه، حفظ و مرمت اموال فرهنگی در هجدهمین…

شورای بین‌المللی موز‌ه‌ها (ایکوم)

شورای بین‌المللی موز‌ه‌ها (ایکوم) سازمان غیردولتی مربوط به امور موزه‌ها…

شبکۀ جهانی جادۀ ابریشم یونسکو

در سال ۱۳۶۷ (۱۹۹۸) یونسکو طرح «جاده‌های ابریشم، جاده‌های گفتگو»…