1. صفحه اصلی
  2. فهرست راست گروه علوم

Category: فهرست راست گروه علوم

معرفی

علم و فناوری از عوامل اساسی تحقق توسعه پایدار، فقرزدایی…

کمیته‌های ملی حوزه علوم طبیعی

– کمیته ملی انسان و کره مسکون کمیته ملی انسان…

مدیریت بلایای طبیعی

برنامه جلوگیری و مقابله با بلایای طبیعی شامل اقدام‌هایی از…

علوم پایه، انرژی و مهندسی، ظرفیت‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی در جهت توسعه پایدار

علوم پایه و مهندسی دو رکن علمی نوآوری است که…

سیاست گذاری‌های علمی، فناوری و نوآوری

توانایی بیشتر ظرفیت‌های ملی در مورد تدوین و اجرای سیاست‌گذاری…

آب و چالش‌های مربوط به آن

مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی بر آبخوان‌ها و رودخانه‌ها به‌ویژه…