1. صفحه اصلی
  2. فهرست راست گروه علوم اجتماعی

Category: فهرست راست گروه علوم اجتماعی

معرفی

گروه علوم اجتماعی و انسانی قرن بیست و یکم که…

فلسفه و علوم ‌انسانی

فلسفه و مسائل جهانی، آموزش فلسفه، ترویج تفکر فلسفی و…

حقوق بشر و مبارزه با تبعیض

برنامه‌های کمیسیون ملی در خصوص حقوق بشر بر اساس چهار…

تقویت ارتباط بین تحقیقات و سیاست‌گذاری اجتماعی

تواناکردن نهادهای علوم اجتماعی و افراد مرتبط با این رشته…

کمیته‌های ملی حوزه علوم اجتماعی و انسانی

 کمیته ملی اخلاق زیستی و اخلاق در علوم و فناوری…

روزهای جهانی مشترک بین یونسکو , WHO , FAO,UNIC,UNICEF

February ۱۵ بهمن [World Cancer Day [WHO   روز جهانی سرطان ۲۰…