معرفی کمیته ملی مدیریت دگرگونی‌های اجتماعی (MOST)

وظیفه این کمیته پیشبرد برنامه‌های یونسکو در زمینه مدیریت دگرگونی‌های…