معرفی کمیته ملی انسان و کره مسکون

کمیته ملی انسان و کره مسکون با تصویب هیئت وزیران…