معرفی کمیته ملی ارتباطات

کمیته ملی ارتباطات کمیسیون ملی یونسکو به منظور کمک به…