معرفی کمیته ملی اخلاق زیستی و اخلاق در علوم و فناوری

هدف از تشکیل کمیته ملی اخلاق زیستی و اخلاق در…