معرفی کمیته ملی آموزش عالی

این کمیته با هدف ارتقای سطح آموزش عالی کشور و…