1. صفحه اصلی
  2. اسناد اطلاعاتی 1

Category: اسناد اطلاعاتی 1

بحران یادگیری در آسیای جنوبی و مرکزی

   آسیای جنوبی و مرکزی, آموزش, بحران, یادگیری موسسه آمار یونسکو اخیرا گزارشی…

گزارش ملی آموزش برای همه

فارسی – انگلیسی 

آموزش کیفی، برابری و توسعه پایدار

آموزش کیفی، برابری و توسعه پایدار؛ بینشی کل‌گرایانه از طریق…

خلاصه گزارش پایش جهانی آموزش برای همه

مشاهده سند فارسی(pdf) مشاهده سندانگلیسی (pdf)