کمیته تخصصی توسعه کسب و کار

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ آقای علی اصغرکیهانی رییس کمیته
۲ آقای احمد فتح الهی نایب رییس کمیته
۳ آقای فریدون ابراهیمی عضو
۴ آقای محمد پاکدامن عضو
۵ آقای امیررضا ثابت پی عضو
۶ خانم لاله حجازی عضو
۷ آقای علی خیالی عضو
۸ آقای اکبر رحیمی عضو
۹ آقای حسین رضاسلطانی عضو
۱۰ آقای نادر رفتاری عضو
۱۱ خانم هستی رفتاری عضو
۱۲ آقای کاووس سلیمی عضو
۱۳ آقای شهرام شکوری عضو
۱۴ آقای سعید صیاد چمنی عضو
۱۵ خانم نازنین غفاری عضو
۱۶ آقای حسین فتاحی عضو
۱۷ آقای حسن گلی پور عضو
۱۸ آقای علی لاجوردی عضو
۱۹ آقای عبدالحسین محمدزاده عضو
۲۰ آقای امیر ناهید عضو
۲۱ آقای مهبد رضا نظامی افراشته عضو
۲۲ آقای علی نقیب عضو
۲۳ آقای علی یادگاری عضو
۲۴ آقای یعقوب زاده عضو
۲۵ خانم عطیه فرقانی عضو
۲۶ آقای رضا یادگاری دبیر کمیته