کمسیون ملی ایران- یوسنکو

Salme Ghiasi, نویسنده در کمیسیون ملی یونسکو-ایران - صفحه 4 از 18

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو- ایران: اجرای ایده های خلاقانه موجب جبران کمبود امکانات می شود

دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو  گفت: کمبود منابع مالی همیشه آفت نیست و می توان با اجرای ایده های خلاقانه کمبود امکانات را جبران کرد. به گزارش روابط عمومی کمیسیون ملی

Read more
Web Analytics