کمسیون ملی ایران- یوسنکو

ایوبی: عامل اصلی پیروزی بشر بر کرونا فرهنگ است - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

ایوبی: عامل اصلی پیروزی بشر بر کرونا فرهنگ است

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکوایران در  نشست برخط یونسکو با تشریح فعالیت های انجامشده از سوی این کمیسیون در ایام شیوع کرونا در جمهوری اسلامی ایران گفت: حمله ویروسهای کووید ۱۹ به بشریت و تمام دنیا را می توان جنگ جهانی سوم نامید و عامل اصلی پیروزیبشر بر کرونا فرهنگ است.

به گزارش روابط عمومی کمیسیون ملی یونسکوایران، حجت الله ایوبی، دبیرکل کمیسیون ملییونسکوایران، گردهمایی برخط کمیسیون های ملی یونسکو با هدف گفت و گو در مورداقدامات یونسکو و کمیسیون های ملی در زمان شیوع بیماری Covid-19 چهارشنبه، ۲۹ آپریل۲۰۲۰

(۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹) سه ماه پس از همه گیری بیماری کووید۱۹ که عملا جهان را فلج کردهاست، به منظور تقویت هر چه بیشتر همبستگی میان ملت ها و همفکری برای یافتن راه حلمناسب جهانی برای سازگاری با مهمان ناخوانده و خانمان برانداز  کرونا، از سوی سازمانعلمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) برگزار شد.

در این نشست دو ساعته که ۲۵۰ نفر شرکت کننده از کمیسیون های ملی سراسر جهان حضورداشتند، توسط فرمین ادو آرد معاون مدیرکل یونسکو در روابط خارجی و امور مربوط بهکشورهای آفریقایی، افتتاح شد.

در ابتدای این جلسه سیاست های اتخاذ شده در بخش ها و برنامه های مختلف یونسکو توسطمعاونین معاونین مدیر کل در حوزه های آموزش، فرهنگ، اطلاعات و ارتباطات، علوم انسانی واجتماعی و علوم طبیعی مطرح شد. بر این اساس، هر کدام از بخش های برنامه ای، اقداماتویژه خود در زمان شیوع ویروس کرونا را در چهار محور اصلی منطبق بر خطوط اصلی فعالیتهای هر برنامه، تفکیک کردند که اقدامات متعددی ذیل هر محور انجام می شود.

به عنوان نمونه  تلاش برای شناسایی آثار مخرب کرونا بر میراث فرهنگی، تلاش برای حمایت ازهنرمندان، ارائه‌ آموزش های ویژه به نیروهای پلیس و حافظان میراث فرهنگی برای حفاظت ازاین میراث در زمان شیوع کرونا، تلاش برای حفظ میراث ناملموس از طریق ظرفیت سازی وارتقای آگاهی، بررسی تأثیر کرونا بر وضعیت موزه ها واز جمله اقدامات بخش فرهنگیونسکو بود که در این جلسه معرفی شد‌.

در حوزه علوم انسانی و اجتماعی تأکید بر ضرورت ارتقای آگاهی های عمومی در مورد بیماریکرونا و روش های پیشگیری و درمان آن، بررسی دگرگونی های اجتماعی ناشی از شیوعبیماری همه گیر، ضرورت بازبینی قواعد اخلاقی روابط اجتماعی در دوران شیوع بیماری و پساز آن، تفکر در مورد جهان در زمان پسا کرونا، ضرورت مشارکت تمام بخش های برنامه اییونسکو در اجرای پروژه های تعریف شده علوم انسانی و اجتماعی با توجه به بین بخشیبودن آنها مورد توجه و ارزیابی قرار گرفت.

از دیگر موارد ذکر شده اهمیت روز افزون ارتباطات و اطلاعات در دنیای کرونا زده، ضرورتتقویت سریع زیربناهای دیجیتال به منظور تداوم فعالیت های مختلف حیاتی بشر (آموزش،ترویج هنر و فرهنگ با هدف ارتقای امید به زندگی …), ترویج علوم باز به منظور فراهم آوردنامکان ارتباط مؤثر علمی در جهان برای دست یابی هر چه سریع تر به راه حل علمی مناسب برایرویارویی مؤثر با کرونا و از همه مهمتر موضوع آموزش، رفع تبعیض در دستیابی به آموزش ورفع شکاف دیجیتال برای دست رسی منصفانه و برابر همه به آموزش بود که در این جلسه ازسوی اعضا مطرح شد.

در ادامه، به دبیران کل و نمایندگان کمیسیون های ملی فرصت داده شد تا هر کدام به اختصارفعالیت های اتخاذ شده خود را در دوران شیوع کرونا شرح دهند.

حجت الله ایوبی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکوایران در این نشست آنلاین درباره اقداماتصورت گرفته در مواجه با ویروس کووید ۱۹ گفت: حمله ویروس های کووید ۱۹ به بشریت و تمامدنیا را می توان جنگ جهانی سوم نامید؛ چراکه این جنگ کوچه به کوچه و خانه به خانه اتفاقافتاده است. وی تاکید کرد: اگر در جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم، عامل اصلی پیروزی،سلاح بود و علم و تکنولوژی، من معتقدم که در این جنگ که می توانیم از آن به عنوان جنگجهانی سوم یاد کنیم، عامل اصلی پیروزی بشر بر کرونا فرهنگ است و هنر. و اگر نبود عنصرفرهنگ و هنر و اگر نبود این همبستگی اجتماعی و استفاده درست از ابزارهای هنری اعم ازموسیقی، هنرهای تجسمی، رقص های فولکور و آیینی و کلیپ هایی با مضامین هنری وفرهنگی جهت  بالا بردن روحیه سربازانی که در خط مقدم نبرد بودند یعنی پزشکان، پرستاران وتمامی کادرهای درمانی، ما در این جنگ پیروز نمی شدیم.

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو ایران در ادامه افزود: تمامی این تلاش ها  بستر مناسبی رافراهم آورد تا مردم نیز در مواجهه با این ویروس و گذران ایام قرنطینه، راهی متفاوت در پیشبگیرند و از این رو تولیدات فکری و فرهنگی بی سابقه ای در همین اندک زمان شکل گرفت. مردمدر خانه ها نشستند و به مرور فیلم های تاریخ سینما پرداختند.. به عکس های قدیمی نگاهکردند.. فیلم های خوب سینمای جهان را به صورت آنلاین تماشا کردند.. رمان خواندند واینچنین برگی تازه از دفتر تاریخ را ورق زدند.

ایوبی تاکید کرد: مردم با این اقدامات، امید را به خانه ها  آوردند و با پذیرش مسئولیتاجتماعی «در خانه می مانیم» این امید را از خانه ها به بیمارستان ها منتقل کردند.

ما نیز در راستای مسئولیت اجتماعی خود در کمیسیون ملی یونسکوایران و با توجه بهاهداف فرهنگی و آموزشی یونسکو، اقداماتی را جهت ارتقا سلامت روانی مردم در حوزه هایفرهنگی، آموزشی، اطلاعات و ارتباطات انجام دادیم که به برخی از این اقدامات به طور خلاصهاشاره می کنم:

فراخوان نمایشگاه طراحی گرافیکی (به صورت مجازی)

کمیسیون ملی یونسکو ایران در واکنش به اپیدمی خاموش بیماری روانی که در نتیجه بیماریهمه گیر covid-19 ایجاد شده و با هدف پاسداشت و قدرشناسی از فرشتگان پاکی یعنی پزشکانو پرستاران و کادرهای درمانی و با الهام از این شعر مولانا  «طبیبان الهیم ز کس مزدنخواهیم»، جشنواره هنری طراحی گرافیکی (به صورت مجازی) تحت عنوان «سپیدجامگان،تیمارگران عشق» را در دو بخش برگزار کرد و در آن از همه اساتید، هنرمندان و دانشجویانعرصه فرهنگ و هنر دعوت به عمل آورد تا در این جشنواره شرکت کنند.

بخش اول: طراحی پوستر؛

در این بخش هنرمندان ایده‌های خود را برای تجلیل از فداکاری کادرهای درمانی و بهداشتی واطلاع‌رسانی درباره اهمیت و ارزش خدمات ایشان در قالب پوسترهایی ارایه کردند.

بخش دوم: طراحی اینفوگرافی؛

در این بخش نیز هنرمندان، هشدارها، توصیه‌های پیشگیری و عوامل موثر بر پیشگیری و درمانویروس کرونا را در قالب اینفوگرافی ارایه کردند.

فراخوان موسیقی

ما در این بخش نیز از گروه های موسیقی دعوت کردیم تا در خانه های خود قطعاتی را بنوازندو برای ما ارسال کنند. ما نیز در کمیسیون ملی تیمی را برای تدوین آثار ارسالی درنظر گرفتیم تادر نهایت بتوانیم کلیپی از یک ارکستر جمعی با لوگوی کمیسیون ملی یونسکوایران منتشرکنیم. جالب است بدانید که ما تاکنون آثار بسیار ارزنده ای دریافت کرده و ده ها کلیپ وموسیقی تولید کردیم. و در نهایت قصد داریم پس از پایان این بیماری، روزی را تعیین کنیم و بادعوت از همه پرستاران، پزشکان و کادرهای درمانی، جشنواره ای را با حضور برندگان این کلیپها برگزار کنیم تا ضمن قدردانی از فرشتگان پاکی، جوایز برندگان را نیز به آنها اهدا کنیم.

گفت و گو های زنده (لایوهای اینستاگرامی)

کمیسیون ملی یونسکو متعهد شده است که جلسات بحث و گفتگو پیرامون موضوعات علمی،فرهنگی و هنری را با استفاده از فضای اینستاگرام برگزار کند؛ ما در این جلسات از بزرگترینادیبان، پژوهشگران و نویسندگان محبوب که حتی چهره آنها در رسانه تلویزیون کمتر دیده شدهاست، دعوت کرده ایم. در حال حاضر ۱۰ شب متوالی است که ما راس ساعت ۲۱ به وقت ایران اینلایوهای اینستاگرامی را برگزار کردیم و خود را متعهد می دانیم که این جلسات را با موضوعاتمختلفی همچوندنیای ما پس از کروناادامه دهیم و شور و شعفی تازه و درنگی تامل برانگیزدر این فضای مجازی که متاسفانه امروزه بیشتر دستخوش حضور سلبریتی ها شده است،ایجاد کنیم.

برگزاری آنلاین جلسات کمیته های ملی یونسکوایران

با استفاده از ظرفیت هایی که داشتیم جلسات کمیته های ملی مان را بصورت آنلاین و بامحوریت موضوعات یونسکویی و همچنین راه های مقابله با ویروس کرونا ادامه دادیم.

استفاده از ظرفیت باشگاه های یونسکوی ایران در خط مقدم مبارزه با کرونا

کمیسیون ملی یونسکو با استفاده از سرمایه نمادین خود که همان برند و اعتبار آن استتوانست گروه های مختلفی را با استفاده از ظرفیت باشگاه های یونسکو، بسیج کند؛ یکی ازباشگاه های بسیار مهم ما در این راستا اقداماتی را انجام داد که در نوع خود بی نظیر است؛این باشگاه با کمک نیروهای مردمی، ۱۰۷ کارگاه تولید ماسک و گان را با کمک زنان خانه دار وافراد داوطلب و با ۱۳۶۷ چرخ خیاطی صنعتی و خانگی راه اندازی کرد که ۲۲۰۰ نفر نیرویداوطلب نیز به آنها پیوستند و در کمترین زمان توانستد ۲ میلیون و ۴۰ هزار گان، ۲۵۰۰۰ هزارعدد دستکش و ۲۸۰۰۰ عدد شیلد محافظتی تولید کنند. همچنین به ۳۶۶۵۰ خانواده کم بضاعتنیز کمک معیشتی کردیم. از عوامل موفقیت آمیز این پروژه بکارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات برای اقدامات اضطراری اجتماعی از طریق تهیه زنجیره عرضه و تقاضا و توزیعمبتنی بر فناوری اطلاعات و مشارکت بخش خصوصی بوده است. لازم است ذکر کنم بودجهکلیه فعالیتهای فوق الذکر از طریق کمک های عمومی داوطلبانه تامین شده است.

image_printچاپ
Web Analytics