کمسیون ملی ایران- یوسنکو

یونسکو و جوانان - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

یونسکو و جوانان

یکی از اولویتهای سازمان جهانی یونسکو، شناخت توانائي‌ها و امكانات ملي و بین المللی در زمينة آموزش، توانمندسازی، مهارت آموزی و ارتقای سلامت اجتماعی جوانان و شناساندن و تقويت اين امكانات و توانائي‌ها و ارتقاء دانش مربوطه از طريق مشاركت و تعامل با در برنامه‌‌هاي ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي کشورهای عضو می باشد . به طور کلی اهداف اصلی یونسکو در حوزه جوانان به شرح زیر ارائه می گردد:

  • آموزش و راهبری جوانان در مسیر صلح و توسعه پایدار
  • ارتقای سلامت اجتماعی جوانان اعم از سلامت جسم و سلامت روان
  • ایجاد فرصتهای برابر برای جوانان در راستای ارتقای مشارکت اجتماعی با تاکید بر مسئولیت های اجتماعی جوانان
  • ارتقاء نقش جوانان در حفاظت و نگهداری از محیط زیست و کره مسکون
  • تشویق و ترغیب جوانان به احیا و ترویج آیین ها، سنن و ورزش های سنتی و بازیهای بومی

بدین منظور اجلاس جهانی جوانان یونسکو از سال 1997 تا کنون هر دوسال یکبار و به فاصله اندکی پیش از کنفرانس عمومی یونسکو برگزار می گردد که در این نمایندگان سراسر دنیا حضور بهم رسانیده و در خصوص راهبردها و فعالیتهای یونسکو در این حوزه ها به بحث و تبادل می پردازند. تاکنون نمایندگان جمهوری در سه دوره 2009، 2011 و 2013 این اجلاس حضور بهم رسانیده اند.

image_printچاپ
Web Analytics