کمسیون ملی ایران- یوسنکو

سیمرغ پارسی برگزار می کند - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

سیمرغ پارسی برگزار می کند

امین نشست سیمرغ پارسی از سلسله نشست های تخصصی ادبیات و آموزش زبان فارسی به نقش و اهمیت زبان و ادبیات فارسی در آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، اختصاص دارد.
سخنرانان این حوزه که با موضوعات زیر به اهمیت و چگونگی آموزش ادبیات فارسی به غیر فارسی زبانان خواهند پرداخت، عبارتند از:
دکتر حسن ذوالفقاری: اهمیت و چگونگی آموزش عناصر ادبیات عامیانه فارسی در آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان؛
دکتر بهادر باقری: جادوی شعر، داستان و موسیقی در آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان؛
و دکتر عبدالمهدی مستکین: قدرت نرم ادبیات و فرهنگ فارسی در آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان؛

این نشست در روز چهارشنبه ۵ شهریور، ساعت ۲۱ با مدیریت دکتر الهام حدادی، کارشناس معاونت بین الملل بنیاد سعدی از صفحه اینستاگرام بنیاد سعدی به آدرس saadi foundation برگزار خواهد شد.

image_printچاپ
Web Analytics