کمسیون ملی ایران- یوسنکو

- صفحه 2 از 2 - کمیسیون ملی یونسکو-ایران

با همکاری کمیسیون ملی یونسکو- ایران برگزار می شود: همایش ملی اخلاق علمی و اخلاق کاربردی با محوریت اندیشه های بوعلی سینا

همایش ملی اخلاق علمی و اخلاق کاربردی با محوریت اندیشه های دانشمند حکیم شیخ الرئیس بوعلی ‏سینا به همت دانشگاه

Read more
Web Analytics